Algemene voorwaarden

 1. Prijs en uitvoeringstermijn Tenzij specifiek anders overeengekomen in contractuele afspraken, dienen onze offertes en prijslijsten als indicatie. Prijzen zijn vast voor een periode van 30 dagen na offerteacceptatie door de klant. Wijzigingen in prijzen worden ten minste 30 dagen vooraf aangekondigd. Uitvoeringstermijnen zijn indicatief tenzij anders overeengekomen. Overschrijding van deze termijn geeft, na schriftelijke ingebrekestelling en zonder uitdrukkelijke tegenovergestelde afspraak, geen recht op schadevergoeding.
 2. Klachten Klachten betreffende onze facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst gecommuniceerd te worden via aangetekend schrijven of een door ons bevestigde digitale communicatievorm. Zonder tijdige klacht worden facturen geacht volledig geaccepteerd te zijn. Een klacht rechtvaardigt geen opschorting van betaling.
 3. Betalingsvoorwaarden Facturen zijn betaalbaar te 2640 Mortsel, Floralaan 83 bus 3, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Te late betaling resulteert in een rente van 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van €100, verschuldigd zonder ingebrekestelling. Begonnen maanden tellen als volledige maanden voor de berekening van rente.
 4. Beëindiging & annulering
  1. Initiatief door de opdrachtgever: De opdrachtgever heeft het recht de samenwerking op elk moment te beëindigen mits schriftelijke kennisgeving aan de ontwerper. Bij annulering door de klant na aanvang van het project, maar voordat het project is voltooid, is de klant een annuleringsvergoeding verschuldigd. In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal hij een schadevergoeding betalen van minstens 30% van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding kan gevraagd worden indien de schade door CLARIJS KEN geleden groter is dan 30%.
  2. Initiatief door de opdrachtnemer: De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen in geval van schending van deze algemene voorwaarden door de klant, of indien de klant zich op een andere wijze gedraagt die de voltooiing van het project onredelijk bemoeilijkt, zoals onder andere respectloos, grof en/of aanvallend gedrag, negeren van enige communicatie, niet of te laattijdig betalen van een (voorschot)factuur, enzovoort. In een dergelijk geval zal de ontwerper de klant schriftelijk op de hoogte stellen van de beëindiging. De klant is in dit geval verplicht om voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen op basis van het uurtarief van de ontwerper, tot aan het moment van beëindiging.
 5. Betwisting In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondisement Antwerpen bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.
 6. Auteursrecht- en eigendom De definitieve en voorlopige ontworpen grafische en digitale producten vallen onder het auteursrecht. Dit betekent dat CLARIJS KEN eigenaar blijft van de definitieve en voorlopige ontwerpen die zijn gemaakt in opdracht van de opdrachtgever. Zolang geen andere schriftelijke overeenkomst tussen CLARIJS KEN en de opdrachtgever wordt aange-gaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of uitsluitend recht van tekening of (digitaal) ontwerp, blijven deze rechten bij CLARIJS KEN. CLARIJS KEN is niet aansprakelijk voor inbreuk op de auteursrechten door de opdrachtgever geleverde materialen en gegevens die voor een opdracht worden gebruikt.
 7. Afgewerkt product Alvorens er wordt overgegaan tot een einddruk dient de opdrachtgever de laatste drukproef of laatste concept van het ontwerp na te kijken en goed te keuren.
 8. Aansprakelijkheid CLARIJS KEN is nooit aansprakelijk voor tekstfouten of ontwerpfouten. De opdrachtgever heeft, overeenkomstig art. 7, het ontwerp nagekeken en goedgekeurd. CLARIJS KEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van toeleveranciers (zoals drukkerijen).
 9. Leveringstermijn De leveringstermijnen vooropgesteld door CLARIJS KEN voor het volbrengen van een opdracht zijn altijd indicatief en is daarom niet bindend. Indien een vooropgestelde leveringstermijn wordt overschreden, wordt dit vooraf overlegd met de opdrachtgever.