Algemene voorwaarden

 1. Prijs en uitvoeringstermijn
  Behoudens bijzondere contractuele bepalingen worden onze offertes en prijslijsten slechts ter aanwijzing verschaft en verbinden ons in geen geval. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend, vormen ten aanzien van CLARIJS KEN geen resultaatsverbin-tenis doch enkel een middelenverbintenis en kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding bij overschrijding, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen en na aangetekende schriftelijke ingebrekestelling.
 2. Klachten
  Iedere klacht met betrekking tot onze facturen dient ons medegedeeld te worden per aan-getekend schrijven binnen de acht dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hiervan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een schorsing van de betaling op een termijn rechtvaardigen.
 3. Betalingsvoorwaarden
  Al onze facturen zijn onmiddellijk betaalbaar te 2640 Mortsel, Floralaan 83 bus 3, tenzij een andere vervaldag schriftelijk wordt overeengekomen. De klant die in gebreke blijft, blijft deze facturen te betalen op de vervaldag en dient behalve de hoofdsom, verwijlintresten a rato van 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag te beta-len, met voor dit laatste een minimum van 100 €. Deze intresten en de schadevergoeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Wat betreft de intresten, wordt ieder begonnen maand voor een volledige maand gerekend.
 4. Contract
  In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal hij een schade-vergoeding betalen van minstens 30% van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding kan gevraagd worden indien de schade door CLARIJS KEN geleden groter is dan 30%.
 5. Betwisting
  In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondisement Antwerpen bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.
 6. Auteursrecht- en eigendom
  De definitieve en voorlopige ontworpen grafische en digitale producten vallen onder het auteursrecht. Dit betekent dat CLARIJS KEN eigenaar blijft van de definitieve en voorlopige ontwerpen die zijn gemaakt in opdracht van de opdrachtgever. Zolang geen andere schriftelijke overeenkomst tussen CLARIJS KEN en de opdrachtgever wordt aange-gaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of uitsluitend recht van tekening of (digitaal) ontwerp, blijven deze rechten bij CLARIJS KEN.
  CLARIJS KEN is niet aansprakelijk voor inbreuk op de auteursrechten door de opdrachtgever geleverde materialen en gegevens die voor een opdracht worden gebruikt.
 7. Afgewerkt product
  Vooraleer er wordt overgegaan tot een einddruk dient de opdrachtgever de laatste druk-proef of laatste concept van het ontwerp na te kijken en goed te keuren.
 8. Aansprakelijkheid
  CLARIJS KEN is nooit aansprakelijk voor tekstfouten of ontwerpfouten. De opdrachtgever heeft, overeenkomstig art. 7, het ontwerp nagekeken en goedgekeurd. CLARIJS KEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productie-bedrijven.
 9. Leveringstermijn
  De leveringstermijnen vooropgesteld door CLARIJS KEN voor het volbrengen van een opdracht zijn altijd indicatief en is daarom niet bindend. Indien een vooropgestelde leveringstermijn wordt overschreden, wordt dit vooraf overlegd met de opdrachtgeve